Het leveringsproces van proxies bij een bestelling

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 8 januari 2018.

Notice en Take Down Policy

Door dit formulier in te vullen en te mailen naar info@proxykopen.nl kunt u een klacht melden over materiaal of informatie welke op onze website www.ProxyKopen.nl te vinden is of door onze proxydienst veroorzaakt wordt.

Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 7 werkdagen behandelen, zo nodig in overleg met een adviseur. Indien het gaat om een spoedgeval zullen wij de klacht binnen 48 uur behandelen om verdere schade te voorkomen. Het is aan ons om te bepalen of het om een spoedmelding gaat.

Wij nemen uitsluitend volledig en naar waarheid ingevulde klachtformulieren in behandeling.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor het afhandelen van de klacht en bewaren uw gegevens enkel voor duur van de afhandeling.


Vul de volgende gegevens in:
Achternaam, voornaam:
Adres:
Woonplaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Indien van toepassing, naam van bedrijf of instantie:

Bent u:
O Een gebruiker van de website/proxydienst
O Ouder van gebruiker van de website/proxydienst van onder de 16 jaar
O Een rechthebbende van door ons gepubliceerd auteursrechtelijk beschermd werk (splitsen)
O Een rechthebbende van een door ons gepubliceerd merk (bewijs registratienummer) (splitsen)
O Anders, namelijk:

Bewijs:
– URL
– IP-adres
– Andere omschrijving van het materiaal waarover wordt geklaagd
– Indien van toepassing naam/alias/gebruikersnaam van plaatser
– Screenshot

Wat is de eis?
O Weghalen/blokkeren van het materiaal
O Afgifte van NAW-gegevens van de plaatser
O Reactie geven naar aanleiding van de publicatie op de website
O Anders, namelijk:

Wat is de grond van de klacht:
O Inbreuk op auteursrecht, merkrecht, handelsnaamrecht of ander recht van melder
O Racistische, haatzaaiende of discriminerende uitlating
O Smaad, laster, belediging of bedreiging richting de melder
O Schending van privacy of portretrecht van de melder (incl. stalking)
O Kinderporno of andere illegale pornografische publicatie
O Pornografische of anderszins seksueel getinte afbeelding of tekst
O Computercriminaliteit (hacken, virussen, etc.)
O Het publiceren van uw persoonsgegevens zonder uw toestemming;
O Anders, namelijk:

Toelichting op de melding (vrije tekst):
Indien de melding een inbreuk op een recht betreft:
Verklaart u dat u rechthebbende bent van het reht waarop een inbreuk is gepleegd, dan wel gerechtigd bent om namens de rechthebbende op te treden. Is geprobeerd de plaatser van het materiaal (anders dan website) te benaderen? Zo ja, welke reden gaf deze om zelf niet in te grijpen ?

Is er sprake van een spoedmelding:
Er kan alleen sprake zijn van spoed indien de onrechtmatige of ongewenste informatie onmiskenbaar onrechtmatig is en de aanwezigheid van de informatie op de website directe en grote schade veroorzaakt voor u. Wij beoordelen uw motivatie, zo nodig in overleg met onze juridisch adviseurs. Zo ja; motiveer de reden van de spoedmelding:

Ook moet de volgende verklaring aangekruist worden:
O Ik heb het formulier naar waarheid ingevuld, de verstrekte informatie klopt en ik, de melder, zal alle schade vergoeden als blijkt dat ik onjuiste informatie heb verstrekt.