Gebruiksvoorwaarden van onze proxydienst

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 8 januari 2018.

Gebruiksvoorwaarden Proxydienst

WebSonar, handelend onder de naam ProxyKopen.nl, levert een dienst waarbij u middels een proxy toegang tot het internet kunt krijgen. Aan het gebruik van onze proxydienst zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door onze proxies te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door ProxyKopen.nl schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1 De dienst wordt u aangeboden voor toegang tot het internet middels de via ProxyKopen.nl verschafte proxies. U bepaalt zelf binnen de wet en deze voorwaarden hoe u de proxies inzet en voor welke specifieke doelen.

1.2 Om de proxydienst te kunnen gebruiken, ontvangt u van ons een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u de dienst direct kunt gebruiken.

1.3 U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. ProxyKopen.nl mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij ProxyKopen.nl heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden onze proxydienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is. Bij het uploaden, downloaden of verspreiden van informatie, data, tekst, software, muziek, foto’s, grafische afbeeldingen, video’s of berichten met onze proxydienst dient u de eigenaar te zijn of toestemming te hebben van de eigenaar. Daarnaast mag het gebruik of bezoeken hiervan de rechten van derde partijen niet schenden.

2.2 In het bijzonder is het verboden onze proxydienst op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het excessief vaak doen van aanroepen van de dienst.

2.3 ProxyKopen.nl behoudt zich het recht voor bepaalde sites of diensten ontoegankelijk te maken wanneer daar aanleiding toe is. Indien u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met ProxyKopen.nl.

2.4 Indien ProxyKopen.nl constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag ProxyKopen.nl zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.5 Indien naar het oordeel van ProxyKopen.nl hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van ProxyKopen.nl of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is ProxyKopen.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.6 ProxyKopen.nl is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is ProxyKopen.nl gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.7 ProxyKopen.nl kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart ProxyKopen.nl van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 ProxyKopen.nl spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2 ProxyKopen.nl onderhoudt haar proxydienst actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3 ProxyKopen.nl mag van tijd tot tijd de functionaliteit van haar proxydienst aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist ProxyKopen.nl zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De proxydienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van ProxyKopen.nl. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van ProxyKopen.nl, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2 Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). ProxyKopen.nl heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

4.3 Indien u informatie stuurt naar ProxyKopen.nl, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.4 ProxyKopen.nl zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via onze proxydienst, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of voor handhaving van artikel 2.5, of ProxyKopen.nl daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal ProxyKopen.nl zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt. ProxyKopen.nl heeft echter geen invloed op haar leveranciers.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1 Aan het gebruik van onze proxydienst is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteit. U wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. De vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan per betalingsperiode.

5.2 Betalingen kan worden verricht via iDEAL, bankoverschrijving, creditcard, paypal, bancontact, sofort banking, belfius, kbc/cbc, cartasi en cartes bancaires.

5.3 Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van ProxyKopen.nl beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

6.2  ProxyKopen.nl is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij ProxyKopen.nl meldt.

6.4 In geval van overmacht is ProxyKopen.nl nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1 Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan voor de gekozen betalingsperiode.

7.2 Na deze periode wordt de aan u aangewezen proxydienst van uw account verwijderd als deze niet door u verlengd is. Wanneer deze verwijderd is van uw account is het mogelijk dat u dezelfde proxy niet meer opnieuw kunt huren. In dit geval zal er een andere proxy aan u verschaft worden.

7.3 ProxyKopen.nl kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

8.1 ProxyKopen.nl mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.

8.2 ProxyKopen.nl zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

8.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de proxydienst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin ProxyKopen.nl gevestigd is.

9.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door ProxyKopen.nl wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6 ProxyKopen.nl is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de proxydienst of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.